voorzitter@sterklokaalalmere.nl

Welkom op de website van

Sterk Lokaal Almere

Wij zijn er voor jou

Wie we zijn

Sterk Lokaal Almere is op 23-10-2023 opgericht. In onze statuten staat dat wij de belangen van alle inwoners van Almere willen behartigen, waarbij eenheid door verscheidenheid hoog bij ons in het vaandel staat. Ons grote voorbeeld was Pim Fortuyn. Naar zijn standpunten vormen wij ook onze speerpunten.

Het wordt tijd dat er weer een lokale partij is die op komt voor de inwoners van Almere. Ik kan het gewoonweg niet meer aan mijn kinderen uitleggen dat zij 13 jaar op een wachtlijst voor een woning staan, terwijl statushouders binnen no time een huis hebben.

Dit willen wij veranderen. Geen voorrang meer voor statushouders op de woningmarkt.

Tevens hebben wij participatie als topprioriteit op onze lijst staan. Wij gaan ervan uit dat er drie belangrijke kamers zijn; in de tweede kamer worden wetten gemaakt, in de eerste kamer worden deze wetten getoetst, maar de ideeën voor deze wetten komen vanuit de Huiskamer! Dat is voor ons de belangrijkste kamer. Hier moeten de ideeën worden opgehaald.

Wij vinden dat inwoners in een vroege fase moeten worden betrokken bij de plannen voor een project. Voldoet de gemeente hier niet aan, en is er niet voldaan aan de juiste participatie, dan gaat het plan terug naar de tekentafel.

Het bestuur van Sterk Lokaal Almere bestaat uit Lex Ruyssenaars (voorzitter en oprichter), Leo Hagen (Secretaris) en Christopher Ivo (penningmeester). Wij gaan de komende tijd gebruiken om de partij verder op te tuigen. Binnenkort kunt u lid worden van Sterk Lokaal Almere voor 1 euro per maand.

Zoals Pim Fortuyn al aangaf leidt gedogen tot chaos, en wordt het tijd dat de voederbakjes worden opgeruimd. Wie Pim volgde weet wat hij met deze uitspraak bedoelde. Sterk Lokaal Almere staat midden in de samenleving. Als u iets te melden heeft, of een vraag hebben voor ons, spreek mij aan op straat of stuur een mail met uw vraag. Ik beloof u plechtig dat wij elke mail serieus zullen oppakken, en u snel berichten. Wij zullen ook wijkschouwingen gaan doen, om met eigen ogen te zien wat er speelt in een wijk.

Meld je aan bij onze partij en word lid van

Sterk Lokaal Almere!

Speerpunten Sterk Lokaal Almere

Immigratie & Arbeidsmigranten
1. Geen voorrang statushouders op de woningmarkt
2. Almere mag geen medewerking verlenen aan illegaliteit

Wonen
1. Het bouwen van 40.000 betaalbare en levensloopbestendige woningen dient uitvoering aan gegeven te worden.
2. Woonkansen voor Almeerse starters, studenten, senioren en chronisch zieken dienen te worden vergroot
3. De lange wachtlijsten bij de woningbouw coöperaties wordt met stimuleringsgelden verkleind.
4. Bevorderen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO’s)
5. Stimuleren van levensloop bestendig wonen inclusief zorg
6. Als je een woning koopt moet je er minimaal 5 jaar in blijven wonen
7. Almere Pampus wordt niet gebouwd zonder een volledige IJmeerverbinding
8. Er moeten tijdelijke woningen zijn voor spoedgevallen als scheidingen, brand enz.

Werkgelegenheid, Economie & Sociale Leefbaarheid
1. Er wordt werk gemaakt voor de personeelstekorten in zorg en onderwijs in de breedste zin van het woord.
2. Werkgevers krijgen loonsubsidie om mensen aan te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
3. Investeren in laaggeletterdheid en tegengaan vroegtijdige schoolverlaters.
4. Voer ambachtsscholen opnieuw in
5. Invoering van structureel overleg met bedrijfsleven en HBO dependances in diverse sectoren, bijvoorbeeld toerisme, horeca, zorg in innovatie
6. Stimuleer bedrijven die technische innovatie doorvoeren
7. Maak het steeds meer mogelijk dat Almeerders binnen Almere kunnen wonen en werken

Infrastructuur
1. Aanleg IJmeerverbinding voor auto, fietsers, voetgangers, trein
2. Gratis busvervoer in daluren voor gepensioneerden en studenten
3. Inzetten op een intercity station Almere Stad voor de Lelylijn
4. Verdubbeling spoortracé Leystad- Amsterdam voor betere doorstroming

Natuur & Biodiversiteit
1. Meer stadsnatuur in Almere
2. Landbouwgrond blijft Landbouwgrond
3. Haal de Grote Grazers uit de Oostvaardersplassen
4. Reduceer het aantal ganzen in de Oostvaardersplassen
5. Alle honden en katten moeten worden gechipt, zodat dierenartsen en dierenasiels minder problemen hebben om de baasjes terug te vinden.

Energie
1. Onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van waterstof in Almere
2. Windparken dienen gesaneerd te worden
3. Onderzoeken naar Thoriumcentrales en SMR’s (Small Modular Reactors)
4. Voor zonnepanelen is nog ruim voldoende plaats op daken van kantoren. Maak daar gebruik van
5. Bevorderen van aanleg “buurtbatterijen”

Cultuur Cultureel Erfgoed
1. Bevorderen van toneel-, muziek- en zang als vrijetijdsbesteding
2. Onderzoek naar geschikte locaties voor meer buiten-theaters en muziekkoepels
3. Bouw het kasteel af binnen het bestaande bestemmingsplan

Toerisme & Recreatie
1. Meer uitdragen van kunst & Cultuur, natuur, (water) sport en archeologie
2. Hop on Hop off bus door Almere
3. Stimuleren van fiets en wandelroutes door Almere
4. De toeristenbelasting mag geen melkkoe voor de gemeente worden

Bestuurlijke vernieuwing
1. Kandidaat wethouders dienen te solliciteren
2. Kandidaten dienen (vertrouwelijk) hun CV ter inzage te leggen voor de Gemeenteraad
3. Bij megalomane risicoprojecten bestuurders aansprakelijk stellen voor mismanagement.
4. Uitgaven van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie
5. Sluitende (meerjaren) begroting is altijd een vereiste.
6. Wij zijn tegen elke lastenverzwaring in elke vorm voor onze Almeerders
7. Subsidies mogen in Almere nooit hoger zijn dan het landelijk gemiddelde
8. Er moet een fonds komen om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, vrijwilligerswerk te stimuleren en de eenzaamheid te bestrijden.

Veiligheid
1. Strenge handhaving op vernieling, baldadigheid in de openbare ruimte
2. Vernielingen worden altijd verhaald op de dader(s).
3. In heel Almere dienen ambulances, brandweer en politie binnen de wettelijke tijden ter plaatse te zijn
4. Bedreigingen geuit tegen personeel van deze diensten en tegen politici worden streng aangepakt
5. Er moet een verbeterde integraal veiligheids-handhavingsplan komen
6. Streng repressief toezicht van de omgevingsdienst op vervuilende bedrijven
7. De veiligheid in Almere dient gewaarborgd te zijn
8. Op gebieden waar dit noodzakelijk wort geacht is cameratoezicht toegestaan
9. Alle hulpdiensten worden uitgerust met een bodycam

Financiën & Subsidies
1. Uitgaven van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie.
2. Sluitende (meerjaren) begroting is altijd een vereiste
3. Wij zijn tegen lastenverzwaring in elke vorm voor onze Almeerders
4. Subsidies mogen in Almere nooit hoger zijn dan het landelijke gemiddelde
5. Er komt een fonds om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, vrijwilligerswerk te stimuleren en de eenzaamheid te bestrijden.

Samen staan we sterk

Sluit je aan

Wij zoeken nog leden...

Iets voor jou?

We staan voor u klaar

Neem gerust contact op met de fractie